Trước khi đặt câu hỏi cho Tâm và khách mời của podcast, hãy tìm kiếm blogs/ Q&As/ podcasts trong website này, vì có thể Tâm đã từng nói/ viết về nội dung bạn muốn hỏi (viết CV, phỏng vấn, khoá luận,...).

Nếu chưa, bạn có thể đặt câu hỏi tại đây.

All Sessions (From Newest to Oldest)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More